TERMS & RETURNS

1.  Company information.

www.lottaspjute.se

LOTTA SPJUTE AB

Organisationsnummer 559080-2095

Office adress: Själagårdsgatan 15, 11131 Stockholm.

 2. Applicability

These terms of sale apply where Swedish or other applicable law does not stipulate conditions that conflict with these. For private consumers, the Consumer Purchase Act and the Distance Contract Act also apply to protection for LOTTA SPJUTE AB. For corporate customers, the Purchase Act applies. More information on this can be found on the Consumer Agency's website, www.kov.se.

 3. Order

Once you have registered an order with LOTTA SPJUTE and LOTTA SPJUTE accepted the order, an agreement will be made between you and LOTTA SPJUTE. Order confirmation is sent to the email address you registered. If the client is under 18, the legal guardian's permit must be obtained before the purchase is made. Personal data is handled in accordance with the provisions of GDPR, read more under our privacy policy. LOTTA SPJUTE reserves the right to change any information, including but not limited to prices, technical specifications and product offers, without prior notice. In case of final sale at the stated price, due to that a sales item has expired, or due to an incorrect price LOTTA SPJUTE the right to cancel the purchase and refund any amounts paid in the best way. LOTTA SPJUTE shall also notify the customer if replacement or equivalent sales items are available. 

 4. Delivery

Orders are processed and delivered as quickly as possible by LOTTA SPJUTE

For transport, PostNord SWEDEN is used. In cases where the customer considers that delivery is delayed in such a way that it no longer wishes for delivery of the order, it is the customer's responsibility that the order be canceled in accordance with LOTTA SPJUTE purchase conditions. For corporate customers' orders we offer DHL delivery methods. 

5. Unresolved shipment

For a shipment that is not redeemed and where the package returns to LOTTA SPJUTE a fee of SEK 199 is charged for LOTTA SPJUTE costs in connection with return handling and shipping.

 6. Complaints faulty goods.

It is appropriate that the customer checks the delivery on arrival to verify that this is correct and error-free. In case of a complaint, the customer must contact LOTTA SPJUTE at hello@lottaspjute.se and state the order number and the reason for the complaint. Then agreement is reached on how return and compensation should be handled. When the complaint is approved, LOTTA SPJUTE pays for the freight. Complaints of damages arising in the transport (transport damage) must be reported to our customer service within four working days.

7. Right of withdrawal

Private customers have the right to cancel the purchase within 30 days. For full repayment, the goods must be as new and the product and its original packaging must be returned in substantially unchanged condition. The return shipping is paid by the customer. The consumer is responsible for the goods during any return transport. If the goods disappear during the return transport or are damaged under the same, it is the consumer who is responsible for this and LOTTA SPJUTE is entitled to refuse repayment. In the event of a refund, the money will be paid within 14 days from the date on which LOTTA SPJUTE received the notice. However, the consumer may have to wait until the goods have returned or until the consumer has provided proof that the goods have been returned. In case of questions, the customer can contact LOTTA SPJUTE.

In cases where the product is specially made for a particular customer, no right of exchange applies, open purchase or withdrawal right. Right of withdrawal does not apply to corporate customers.

8. Cancellation

Cancellation of product or service that has been acquired or completed specifically for the customer is not possible. If cancellation is made after the goods have left our warehouse, a fee of 199 SEK is required. Cancellation is not valid until the customer has received confirmation from LOTTA SPJUTE.

.....................................................................................................................................

SWEDISH 

1.  Företags information.

www.lottaspjute.se

LOTTA SPJUTE AB

Organisationsnummer 559080-2095
Office adress: Själagårdsgatan 15, 11131 Stockholm.

2. Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för LOTTA SPJUTE AB.

 För företagskunder gäller Köplagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

3. Beställning

När du registrerat en order hos LOTTA SPJUTE AB och LOTTA SPJUTE AB

accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och LOTTA SPJUTE AB

Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy..

LOTTA SPJUTE AB  förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har LOTTA SPJUTE AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

LOTTA SPJUTE AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. 

3. Betalning

Moms ingår i alla priser. . Som kund kan du betala med kort eller via PayPal. 

4. Leverans

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av LOTTA SPJUTE AB. För transport anlitas PostNord SVERIGE. Företagskunders beställningar erbjuder vi DHL:

5. Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till LOTTA SPJUTE AB, debiteras en avgift om 199kr för LOTTA SPJUTE AB.

6. Reklamationer

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta LOTTA SPJUTE AB på hello@lottaspjute.se

och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar LOTTA SPJUTE AB

frakten. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom fyra arbetsdagar.

7. Ångerrätt

Privatkunder har rätt att ångra köpet inom 30 dagar.  Om varan p.g.a. felaktig användning / tvätt förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och LOTTA SPJUTE AB har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då

LOTTA SPJUTE AB mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta LOTTA SPJUTE AB

I de fall produkten är specialtillverkad för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Ångerrätt gäller ej för företagskunder.

8. Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har ej rätt att avbeställa efter en order har lagts men kan returnera varan efter att den levererats.